alexa  Menu

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esasları

  06.02.2015 ,   yorum yapılmadı ,   3.943 kez okundu.

E-posta adresime gelen mesajlardan yola çıkarak Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı nı paylaşmakta fayda gördüm.

yuksek-ogretim-kurulu-logosu

İlişik “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 14/10/1983 tarihli ve 047401 sayılı yazısı üzerine, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16′ ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 14/10/1983 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16′ ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanan bu kararın amacı, bu kapsama giren sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli çalışma esaslarını, ödenebilecek sözleşme ücretlerinin üst sınırlarını ve benzeri diğer hususları düzenlemektir.

MADDE 2. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamına giren Yükseköğretim kurumları ve bunlara bağlı birimlerde öğretim üyesi, öğretim görevlisi, Okutman, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim planlamacısı ve araştırma görevlisi olarak çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanları hakkında bu karar hükümleri uygulanır.

MADDE 3. Bu kararda geçen :
“Öğretim Üyesi” 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 2880 Sayılı Kanunla değiştirilen 3 üncü maddesinin (m) bendinde sayılan ünvanları ve aynı kanunun değiştirilen 27 nci ve 28 inci maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan kişileri;
“Öğretim Görevlisi ve Okutman” aynı kanunun 31 inci ve 32 inci maddelerinde sayılan nitelikleri taşıyan ve görevleri yapan kişileri;
“Araştırma Görevlisi, Uzman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim planlamacısı” aynı kanunun 33 üncü maddesinde sayılan görevleri yapan kişileri, ifade eder.

MADDE 4. Bu karara göre sözleşmeyle çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına ödenebilecek aylık brüt sözleşme ücretleri aynı kurumlarda görevli emsali kadrolu öğretim elemanlarına ödenen aylık ve diğer her türlü ödemeler toplamının;
a. Öğretim üyeleri, Öğretim görevlileri için 6 katını,
b. Uzman, Okutman, Çevirici ve Eğitim-Öğretim planlamacıları için 4 katını;
c. Araştırma görevlisi için emsali kadrolu araştırma görevlilerine ödenen miktarı geçemez.
Yabancı uyruklu personele döner sermayeden ödeme yapılmaz. Ancak bu personele görev aldıkları üniversite tarafından sözleşme esasları içinde lojman veya çevre rayicine göre kiralanacak ikametgah tahsis edilebilir.

MADDE 5. Aylık brüt sözleşme ücretleri 4 üncü maddede belirtilen üst sınırları aşılmamak kaydıyla, sözkonusu personelin;
a. Öğretim durumları,
b. Uzmanlık alanları ve görevlerinin özellikleri,
c. Mezuniyetlerinden itibaren hangi hizmetleri yürüttükleri ve hizmet süreleri,
d. Öğretim yükleri,
e. Kendi ülkelerinden veya uluslararası kuruluşlardan yardım veya burs alıp almadıkları,
f. Türkiye’de yerleşmiş olup olmadıkları ve kalış süreleri, dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
İlgililerin eğitim ve öğretim ile doğrudan ilgili olmayan hizmet süreleri, ücretlerinin belirlenmesinde dikkate alınmaz.

MADDE 6. Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti ile görevlendirme süresi, bir yarıyıl ise yalnız kendisi için, görevlendirme süresi iki yarı yıl veya daha fazla süreli olduğu takdirde kendisi ve eşi için ülkesinden gelme ve gitme masrafları dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

MADDE 7. Sözleşme ile çalıştırılan personelin öğretim yükü ve ek ders görevleri hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2880 sayılı Kanunla değiştirilen 36. ve 2547 sayılı Kanunun 40. Maddelerinin ilgili hükümleri uygulanır.
İlgili personel, sözü edilen Kanun maddeleri ile öngörülen hizmetler dışında gelir getirici başka bir iş yapamaz. Yapmasına izin verildiği takdirde aylık kazancı maaşından indirilirl.

MADDE 8. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmaları için öncelikle yükseköğretim Kurulunun Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücreti konusunda karar alması ve bu karardan sonra İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili görüşünün istenmesi, olumlu görüş alınmasından sonra ilgili üniversite rektörlüğünce imzalanacak sözleşmenin vize için Maliye Bakanlığına gönderilmesi gereklidir. Sözleşmeninin aynı şartlarda uzatılması, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine ilgili üniversite Rektörlüğünce yapılır ve Maliye Bakanlığına bilgi verilir.

MADDE 9. Yapılacak sözleşmelerde personelin görevi ve görev yeri veya yerleri belirtilir. İlgililer, 2547 ve bu kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 2880 sayılı kanunların hükümleri dışında belirtilen görevden başka bir işte ve görev yeri dışında çalıştırılamaz.
Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilenlerin gündelik ve yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunun hükümlerine göre saptanan süreyi ve birinci derece Devlet Memurlarına ödenen harcirah miktarını aşmamak üzere sözletmelerinde belirtilir.

MADDE 10. Sözleşmeli süreleri iki yıl ile sınırlıdır. Sözleşme süresinin bitiminde Maliye Bakanlığının olumlu görüşü alınmak suretiyle her defasında iki yıl olmak üzere bu süre uzatılabilir.

MADDE 11. Sözleşme ile çalıştırılan personelin yıllık izin süresi emsali kadrolu öğretim elemanlarının izin süresi kadardır.
Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir.

MADDE 12. Personelden, isteğe bağlı olarak, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca hastalık pirimi kesilir. Hastalandıklarında kendilerine Türk uyruklu ve 506 sayılı Kanuna tabi olanlar eşidi işlem yapılır.

MADDE 13. Sözleşme koşullarını yerine getirmeyen ve durum kendisine yazı ile bildirildiği halde tutumunu değiştirmeyen personelin sözleşmesi Rektör tarafından feshedilir.

MADDE 14. Bu kararda düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki genel hükümler uygulanır.

MADDE 15. Bakanlar Kurulunun 12 Temmuz 1982 tarih ve 85102 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kuruluşlarında Yabancı Öğretim Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Karar” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16. Bu karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer

MADDE 17. Bu kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

kaynak: YÖK resmi sitesi.

Yorum yapın..

isim yerine gerçek isim ve soyisim yazılmadan yapılan yorumlar kesinlikle onaylanmıyor bilginiz olsun.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


%d blogcu bunu beğendi: